Kurumsal Amaç, Hedef ve Eylem Planı

KURUMSAL AMAÇLAR KURUMSAL HEDEFLER KURUMSAL EYLEM PLANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedensel, ruhsal ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

1) Tıp Merkezimize gelen yaşlı ve engelli hastaların kurumumuza kolay ulaşımlarının sağlanması için hasta taşıma araçlarının hizmete girmesi.

 

2) Engelli hastalar için hastanede yapılması gereken düzenlemelerin tamamlanması.

 

3) Tıp Merkezimiz bahçesinde peyzaj düzenlemelerinin yapılması ve eksik olan yönlendirme levhalarının ve şeritlerin tamamlanması.

 

4) Tüm süreçlerdeki disiplinli çalışmalarımız ve istikrarımız ile oluşan güvenin sürekliliğinin sağlanması.

 

5) Tıp Merkezimiz hastalarına karşı güler yüzlü ve açıklayıcı davranılmasının devamlılığının sağlanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastalarımızın güvenliğini arttırmak, memnuniyetini yükseltmek ve ulaşımını kolaylaştırmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

Hasta haklarının etkin çalışmalarının sürdürülmesini sağlamak.

Hastaların kurum içindeki yönlendirmelerinin yapılması ve hizmete ulaşımının sağlanması

 

1)  Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve Hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan Dilek-Öneri Kutularından yapmış olduğu bildirimlerin değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması.

 

2) Hasta güvenliğini sağlayabilmek için kurumun tamamını kapsayacak şekilde kamera sistemlerinin ve çeşitli iletişim araçlarının kurulması ve faal hale getirilmesi.

 

3) Hastaların birimlere kolay ulaşmasını sağlayan yer yönlendirmelerinin yapılması.

 

4) Hasta hakları konusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve tüm süreçlerde hasta haklarının korunması.

 

5) Hasta güvenliğinin daha etkin sağlanabilmesi için kalite ve verimlilik standartları doğrultusunda hastanemiz çalışanlarına yerinde eğitimlerinin verilmesi.

 

6) Hasta Memnuniyet Anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılması ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması.

 

7) Temizlik hizmetlerinin standartlar doğrultusunda verilmesinin sürekliliğinin sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlarımızın güvenliğini arttırmak ve memnuniyetini yükseltmek.

 

 

 

 

Çalışan güvenliğinin daha etkin sağlanabilmesi.

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan Hakları, Çalışan Sağlığı Birimlerinin etkin çalışmalarının sürdürülmesi.

 

1) Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması.

 

2) Sosyal alanların (kafeterya, mescit vb.) oluşturulmasının sağlanması.

 

3) Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması.

 

4) Çalışanlara yönelik şiddeti önleyecek çalışmaların Beyaz Kod Ekibi kapsamında aktif şekilde yerine getirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevreye duyarlı yönetim sistemi oluşturmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

İsrafları önlemek, geri dönüşüme önem vermek ve mevzuat çerçevesinde atıkların bertarafının sağlanmasına devam etmek.

1)  Geri dönüşümü sağlanabilecek atıkların değerlendirilmesi. Tıbbi atık miktarının takibinin sağlanmaya devam edilmesi ve azaltılması için çalışmaların yapılması.

 

2)  Mevzuat çerçevesinde atıkların bertarafının sağlanmasına devam edilmesi.

 

3)   Hastanemizde çalışan tüm personelin tıbbi atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmasının sağlanması.

 

4)  Sıfır Atık Projesi kapsamında ofislerdeki çöp kutularının azaltılarak geri dönüşüm atıklarının maksimum düzeyde ayrıştırılması ve israfın önlenmesi için personellere eğitimlerin verilmesi.

 

 

 

 

 

 

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak.

 

 

 

 

 

Hastane alt yapı eksikliklerinin minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmetinin sunulmasını sağlamak.

1)  Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatların SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması.

 

2) Hastanemiz görsel alanların modernize edilmesi.

 

3)  Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.

 

 

 

 

 

 

Hizmet içi eğitim ve sertifikalandırmaya önem verilmesi, çalışanların yeteneklerine uygun bölümlerde çalıştırılması.

1) Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

 

2) Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

 

3) Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

 

 

4) Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

 

 

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.

 

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket edilmesinin devamlılığının sağlanması.

 

 

 

 

 

 

 

Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir hastane olmak.

Verdiğimiz hizmeti zamanında sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek

Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak

Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak

Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

1) Klinik göstergeler,

2) Faaliyet göstergeleri,

3) Hasta memnuniyet anketleri,

4) Çalışan memnuniyet anketleri,

5)Gösterge Yönetimi sürekliliği sağlanarak, belirlenen hedef değerlere ulaşmasını sağlamak.